Historie

Kolem 980 ... vpadli Srbové do oblasti kolem Spiegelwaldu

Kolem 1200 ... Založili franští osadníci vesnice Grünhain, Beierfeld a Holzinhain

1215 ... vznikl v Grünhain malý hrad (tvrz) pro ochranu solné stezky z Čech do Halle

Kolem 1220 ... Nechal rytíř Heidenreich z Grünhain v pověření Markrabího z Míšně a Wildenfelse postavit kostel Sv. Mikuláše v Grünhain a Peter-Paulus kostel v Beierfeldu

1233 ... daruje markrabí Meinher II. z Míšně klášteru Grünhain 10 vesnic, mezi nimi také Beierfeld

1236 ... po dokončení stavby kláštera byl o velikonočním pondělí vysvěcen biskupem Engelhardem z Naumburgu

1261 ... potvrzuje král Otakar II. z Prahy klášteru první vlastnictví na českém území.

1267 ... Grünhain je poprvé písemně zmíněno jako oppidum (městečko). Město obdrželo tržní právo. Obyvatelé smějí vařit pivo, péct, zabíjet zvířata a vyrábět boty

1285 ... obdrželo Grünhain od opata Dietricha městský znak, "tři zelené stromy a kos (sittich) ve znaku"

1328-1330 ... postihl Grünhain a Beierfeld mor. Konvent, který předtím čítal 136 osob vymřel, zůstalo jen 16 osob.

1339 ... poprvé je písemná zmínka o klášterní oblasti - rudné doly

1367 ... se sděluje, že město Grünhain po požáru lehlo popelem, ale rychle se znovu vybudovalo

1417 ... udělil král Sigismund na přání opata hornímu Krušnohoří právo bezcelního dovozu z Česka

1429 ... vpadli husité z Čech, zničili pohoří a zničili a vyplenili klášter, zabili mnichy, kteří neuprchli a zničili klášterní archiv.

1455 ... ukradli "Saského prince". Únosce Rytíř Kunz z Kaufungenu byl na Fürstenbergu ve Waschleithe zajat uhlíři a Princ Albert osvobozen.

1485 ... se poprvé objevuje písemná zmínka o "Huti stříbrné naděje" v Beierfeldu. Existovala štola "Vinohrad stříbrných hroznů". Protože výtěžnost byla dobrá, nechal Pán z Schönburgu vsadit hrozen do soudní pečetě, která je základem pro znak Beierfeldu.

1515 ... položil opat Gregor základ kostelíku Sv. Oswalda u potoka Oswald ve Waschleithe, jehož zřícena je nyní označována jako "strašidelný kostelík".

1524 ... dokladuje se hádka kvůli vaření piva a výčepu mezi opatem, městečkem Grünhain a vesnicemi Beierfeld, Raschau a Wildenau

1525 ... v době německé selské války vyplenili rozčílení sedláci klášter

1536 ... klášter Grünhain je v souvislosti s reformací zrušen. Panství v Beierfeldu a Grünhain převzali a vládli zemští páni přes úřad Grünhain. Klášter byl zničen požárem.

1546 ... byl dokončen nový kostel v Grünhain na náměstí. Ve stejném roce následovalo vyplenění Grünhainu v rámci Šmalkaldské války.

1566 ... udělil kurfiřt městečku Grünhain poprvé montánní volnost

1568 ... opět řádil mor v Grünhain, Beierfeldu a Waschleithe

1586 ... se narodil nejznámější syn Grünhainu, pozdější kantor a skladatel Johann Hermann Schein.

1591 ... poprvé je písemná zmínka o rýžovišti cínu na staré patě údolí vedle "potoka-rýžoviště", a založeno místo Waschleithe. Pojmenováno je místo podle "srázu s vymýváním rudy" (Leithe = sráz) Proto se ve znaku místa objevuje stoupa - pucherna (na roztloukání rudy).

1607 ... dochází k rozšíření kostela Peter-Paulus v Beierfeldu.

1618-1648 ... Třicetiletá válka napáchala v Grünhain a Beierfeldu velké škody, přitom byl Grünhein zcela zničen a zchudnul.

1650 ... Beierfeld přichází pod správu panství Sachsenfeld. Beierfeld nyní přináleží pod Sachsenfelder soudnictví.

1651-1659 ... městský kostel v Grünhain byl po požáru znovu vystavěn

1710 ... v plném rozkvětu se nachází zpracovávání plechu v Beierfeldu a Grünhainu, přičemž Beierfeld zaujímá vedoucí postavení ve výrobě lžic.

1711 ... se otevírá poštovní linie z Annabergu do Schwarzenbergu. Vede přes Elterlein, Grünhain, Beierfeld, Sachsenfeld a Aue.

1719 ... velký požár zničil skoro všechny domy v Grünhain a přivedl město do velké bídy.

1723 ... byl v Grünhain postaven poštovní sloup

1729 ... je Grünhain posádkovým městem

1735 ... se narodil Christian Gotthilf Tag, pozdější kantor, varhaník a učitel na kostele St. Christophori Hohenstein-Emstthal v Beierfeldu

1741 ... během 1. Slezské války vládl hlad a zdražování

1757 ... táhli během 7leté války Rakušané a jejich sasští spojenci zemí a plenili ji

1770 ... hornictví na Fürstenbergu se zastavilo. Většina horníků v Grünhain a Beierfeldu ztratilo svojí existenci.

1771-1773 ... znovu vládl v Grünhain a Beierfeldu hladomor.

1778 ... hospodářství a výkonnost města Grünhain leží na dně. Kurfiřt povolil v letech 1791 a 1794 loterii ve prospěch městské pokladny Grünhain.

1792-1864 ... se do Grünhainu přistěhovala známá rodina varhanáře Steinmüllera.

1807-1812 ... v noci z 5. na 6. listopadu zachvátil požár v Grünhainu 48 obytných domů, školu a nově vystavěný kostel. 1810 se vysvětila nově postavená škola a 1812 nově postavený kostel.

1822 ... dne 8. července se postavil na Fürstenbergu ve Waschleithe památník připomínající "ukradeného saského prince" v r. 1455. Roku 1824 se konalo naposledy před 10000 lidmi trapné stětí hlavy v Güunhainu

1839-1841 ... začala se budovat silnice Zwönitz-Grünhain-Schwarzenberg.

1861 ... se zřízením oblastního soudu Schwarzenberg bylo ukončeno panství majitelů statku von Sachsenfeld v Beierfeldu.

1862 ... v Grünhain byl založen "Všeobecný německý spolek tělocviku"

v 19. století ... vznikaly zvláště v Beierfeldu značné domácí klempířské dílny na výrobu výrobků z plechu. Vaření piva a získávání rašeliny má v Grünhain svůj význam

1872 ... byl v Grünhain založen Dobrovolný svaz hasičů.

1874 ... byl definitivně zrušen úřad Grünhain tím, že se zrušil úřední soud a byl přiřazen k soudu Schwarzenberg. V Beierfeldu se založil spolek dobrovolných hasičů.

1876 ... byl v Beierfeldu založen sportovní spolek "Dobru zdar"

1881 ... byl vysvěcen König-Albert-Turm na Spiegelwaldu (zbořen 1967).

1892-1893 ... byl v městě Beierfeld zřízen centrální vodovodní řad

1893 ... výroba se přeorientovává z malých rukodělných podniků na větší továrny. Kovovýroba "Albert Frank" z Mnichova investuje v Beierfeldu

1885 ... zřizuje akciová společnost Bing z Norimberka v Grünhain továrnu na výrobu smaltovaných výrobků

1896 ... Město Grünhain dostává novou radnici. Budova staré radnice z roku 1858 se prodala.

1897-1898 ... buduje se silnice do Aue a staví se lázeňský domov v Grünhain (dnes lázeňský dům pro matky s dětmi AWO).

1900 ... byl zahájen provoz na železnici Zwönitz - Scheibenberg se zastávkami Beierfeld a Grünhain ( demontována v roce 1947).

1902 ... byla v Grünhain založena firma "Hermann Nier Feuerhandwerk" (ruční lampy) - speciální firma na výrobu svítilen

1905 ... byly založeny továrny "Nirona-Werke Nier & Ehmer"

1912 ... byla vysvěcena školní budova - dnes ještě existuje v ulici Pestalozzistrasse 1 (dnes střední škola)

1913 ... v bývalé školní budově, vystavěné v roce 1900 byla zřízena radnice Beierfeldu

1914 ... dvě překřížené lžíce a tepací kladivo se dostávají jako symbol do znaku města Beierfeld

1914-1918 ... V 1. světové válce padlo přes 250 osob z dnešního Grünhain-Beierfeldu

1916 ... byla dostavěna školní budova v Grünhain (dnes základní škola).

1920 ... byla uvedena do provozu první autobusová linka Schwarzenberg - Beierfeld - Grünhain. Provozovatelem je zatím pošta.

1929 ... Byl postaven zdravotní domov v Grünhain v ulici Elterleiner Strasse (dnes přírodní léčebna Eubios). Během světové hospodářské krize zkrachovalo mnoho firem, mezi nimi také Bing-Werke-AG v Grünhain. Z konkursu získala tento závod firma Petzold AG Prag-Wien.

1936 ... Ernst Nier byl za své zásluhy vyhlášen čestným občanem obce Beierfeld.

1938 ... v říšské noci pogromu - bylo zařízení firmy Ludwig Hutzler silně poškozeno

1939-1945 ... během 2. světové války padlo přes 450 obyvatel dnešního města Grünhain-Beierfeld

1945 ... v květnu se vytvářely v neobsazeném pásmu, také v Grünhain a Beierfeldu - akční výbory antifašistů. Jejich zrušení následovalo v červnu po příchodu "Rudé armády".

1948 ... podniky "Hermann Nier Feuerhandwerk", Nirona-Werke Nier & Ehmer a C.T. Petzold AG byly převedeny jako státní podniky. Z obou beierfeldských podniků vznikl v roce 1952 závod VEB-lampy

1951 ... byl založen podnik VEB-Elektromotorenwerk Grünhain (předtím C.T. Petzold AG). Vznikem hornictví Wismut AG v Beierfeld a Grünhainu dvojnásobně vzrostl počet obyvatel.

1954 ... zřídila obec Waschleithe kapličku s márnicí a integrovaným prostorem kostela.

1957 ... byl založen podnik VEB-měřící přístroje (bývalá Frankonia AG). V NDR se rozvinul ve významné středisko výroby elektroniky pro vozidla.

1958 ... slaví Beierfeld své 750 výročí vzniku.

1961 ... údolí Oswaldtal ve Waschleithe je prohlášeno za rekreační oblast. Na místo zvonice vzniká vedle kapličky ve Waschleithe vznikla rozsocha.

1964 ... získal beierfeldský Thomas Köhler v Innsbrucku olympijské zlato v závodech na saních

1968 ... konají se oslavy 700letého výročí udělení městského práva Grünhainu

1976 ... bylo založeno sdružení obcí Grünhain-Beierfeld-Waschleithe s asi 9000 obyvateli

1977 ... konají se v Grünhain první klášterní slavnosti

1989 ... rozpadl se socialistický systém

1990 ... konaly se první svobodné a demokratické volby. Vznikají nové správní struktury. Bylo dohodnuto partnerství mezi městy Beierfeld a franským městem Scheinfeld

Od 1991 ... začíná se budovat průmyslový areál, kompletní úprava silniční sítě a stavba bytových jednotek v Grünhain, Beierfeldu a Waschleithe.

1995 ... Grünhain uzavírá partnerství s holandským městem De Lier. V Beierfeldu se koná první slavnost výrobců lžic.

1998 ... 1. dubna vzniká správní sdružení z města Grünhain a oběma obcemi Beierfeld a Waschleithe. Přitom se Beierfeld stává vedoucí obcí. Město Grünhain podepisuje partnerství měst s českým klášterním městem Osek.

1999 ... Obec Waschleithe je začleněna do obce Beierfeld. Založené turistické sdružení, složené ze tří přilehlých obcí Bernsbach, Beierfeld a Grünhain znovu staví "Spiegelwald-věž" a dává jí starý název "König-Albert-Turm".

2005 ... město Grünhain je začleněno do obce Beierfeld. Beierfeld je právním nástupcem Grünhainu. Nové spojení dostává označení "Grünhain-Beierfeld" a přebírá městské právo Grünhainu.

2008 ... slaví město Grünhain-Beierfeld 800leté výročí městské části Beierfeld.

2010 ... slaví městská část Waschleithe své 550. výročí vzniku obce.

2012 ... podepisuje město Grünhaun-Beierfeld partnerství s českou obcí Třebívlice.